ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 115-123pl

Postawy i opinie rodziców dzieci w wieku do 6 lat zamieszkujących województwo śląskie na temat szczepień ochronnych w zależności od realizacji obowiązkowych szczepień


Sylwia Duda, Anna Głogowska-Gruszka, Marta Buczkowska

Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Badania wskazują, że od kilku lat statystyki dotyczące nieszczepienia dzieci niepokojąco rosną. Zwiększa się liczba rodziców rezygnujących ze szczepienia dzieci oraz rodziców, którzy celowo opóźniają kontynuację szczepień, co przekłada się na nawracanie dawno wyeliminowanych chorób lub zwiększenia liczby przypadków chorób zakaźnych sporadycznie występujących.
Cel. Porównanie postaw rodziców deklarujących, że szczepią swoje dzieci z rodzicami nie poddającymi swoich dzieci szczepieniom
Materiały i metody. W pracy posłużono się wynikami autorskiego badania kwestionariuszowego zrealizowanego w województwie śląskim. Badaniem objęto populację 302 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Pierwszą grupę stanowili rodzice szczepiący swoje dzieci, drugą - osoby rezygnujące z wybranych szczepień ochronnych oraz osoby deklarujące, że w ogóle nie szczepią swoich dzieci.
Wyniki. Rodzice dzieci, deklarujący nieszczepienie swojego potomstwa oraz rezygnujący z wybranych szczepień, cechowali się skrajnie negatywnymi postawami wobec szczepień ochronnych oraz częściej negowali ich bezpieczeństwo, jak i skuteczność. Zdecydowana większość (90,9%) rodziców z grupy nieszczepiących uważała, że szczepionki dostępne na polskim rynku stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Wyrażali oni również opinię, jakoby szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym nie były potrzebne (75,5%).
Wnioski. Rodziców dzieci deklarujących nieszczepienie swoich dzieci cechował niski poziom zaufania do personelu medycznego; ich podstawowym źródłem wiedzy na temat szczepień ochronnych był Internet.

Słowa kluczowe:  szczepienie, niepożądane odczyny poszczepienne, postawy wobec szczepień, rodzice