ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 124-129pl

Ocena wiedzy żywieniowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Joanna Kowalska 1/, Jerzy Słowiński 2/, Iwona Zieleń-Zynek 1/

1/ Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Żywienie jest jednym z czynników środowiskowych wpływających na zdrowie. Prawidłowe przygotowanie dzieci i młodzieży do zachowań prozdrowotnych, w tym edukacja żywieniowa, może przyczynić się do zmniejszenia zapadalności na choroby żywieniowozależne w przyszłości.
Cel. Zbadanie poziomu wiedzy żywieniowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ocena związku pomiędzy analizowaną wiedzą, a płcią, BMI, wykształceniem matki i ojca, typem szkoły, klasą (I, II lub III) i profilem klasy oraz udziałem w prelekcji dotyczącej zasad zdrowego odżywiania.
Materiały i metody. Badanie przeprowadzono wśród 520 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W celu zebrania danych do analizy posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety składającym się z metryczki oraz pytań dotyczących wiedzy żywieniowej.
Wyniki. W analizowanej grupie mężczyźni stanowili 64,4%. Kobiety wykazywały istotnie wyższą wiedzę żywieniową niż mężczyźni. Uczniowie posiadający matkę z wyższym wykształceniem wykazali się wyższą wiedzą żywieniową w porównaniu do pozostałych respondentów, podobnie jak uczniowie liceum oraz uczniowie klas trzecich (starsi). Nie wykazano wpływu prelekcji dotyczącej zasad zdrowego odżywiania się, przeprowadzonej w szkole, na wzrost wiedzy żywieniowej badanych osób.
Wnioski. Wiedza żywieniowa badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych była przeciętna. Na wiedzę żywieniową wśród badanych wpływały zmienne: płeć, BMI, wykształcenie matki, typ szkoły oraz numer klasy (I, II lub III). Brak elementarnej wiedzy żywieniowej młodzieży wskazuje na potrzebę zintensyfikowania wysiłku w kierunku podwyższenia poziomu wiedzy uczniów.

Słowa kluczowe:  BMI, młodzież, wiedza żywieniowa, edukacja żywieniowa