ISSN 1895-4316
sobota, 13.07.2024
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Szanowni Państwo!

Kwartalnik Problemy Higieny i Epidemiologii - organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego (www.pth.pl) - zamieszcza prace z zakresu higieny i epidemiologii oraz szeregu innych dziedzin wpisujących się w działania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

Pismo jest wydawane w dwóch wersjach:

  1. drukowanej tradycyjnie (papierowej), dostępnej w prenumeracie za przystępną opłatą oraz
  2. elektronicznej - zgodnie z najlepszymi wzorcami współczesnego redagowania czasopisma naukowego. Należy podkreślić, że wersja elektroniczna (pełny tekst w formacie PDF) wszystkich dotąd wydanych numerów jest bezpłatna i łatwo dostępna na stronie www.phie.pl.

Redakcja zwraca szczególną uwagę na poziom naukowy publikowanych prac. Dlatego zamieszczane prace oryginalne i poglądowe są recenzowane - zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Problemy Higieny i Epidemiologii są w założeniach nowoczesnym naukowym czasopismem ukierunkowanym głównie na medycynę profilaktyczną - a więc zajmującym się całokształtem zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i tradycyjnej higieny, w tym: medycyną społeczną, medycyną środowiskową i statystyką medyczną.

Te ambitne założenia zostaną urzeczywistnione tylko wówczas, gdy publikować w nim będą swoje prace naukowcy z instytutów naukowo-badawczych sektora zdrowia, uniwersytetów i akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, akademii rolniczych, w których funkcjonują katedry i zakłady zajmujące się szeroko rozumianą problematyką zdrowia człowieka i populacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z tym apelujemy do autorów z tychże właśnie środowisk naukowych, aby kierowali do nas swe dobrej jakości prace celem opublikowania. Wówczas korzyść będzie obopólna: Problemy Higieny i Epidemiologii będą reprezentatywnym forum wymiany informacji i dyskusji w obszarze nauki zarysowanym powyżej. Pozwoli to w miarę szybko zyskiwać coraz wyższy prestiż, a autorzy publikowanych prac uzyskają coraz więcej punktów liczących się w indywidualnej i instytucjonalnej działalności naukowej.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
i Redakcji Problemów Higieny i Epidemiologii

Redaktor Naczelny 
Jerzy T. Marcinkowski