ISSN 1895-4316
sobota, 13.07.2024
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Informacje dla czytelników

Prenumerata. Cena prenumeraty krajowej wynosi 60 zł rocznie, w prenumeracie zagranicznej 30 $ rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza - 25 zł. W cenę prenumeraty wliczony jest koszt przesyłki. Zamówienia można przesyłać listownie, faksem lub e-mailem na adres Wydawcy.

Prawa autorskie. Wszystkie prawa autorskie są zarezerwowane dla Oficyny Wydawniczej MA. Artykuły ani żadne ich fragmenty nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

Zgoda na przedruk (powielanie). Korespondencję dotyczącą przedruku lub powielania artykułów lub jakichkolwiek ich części należy kierować na adres Wydawcy. Opinie zawarte w artykułach opublikowanych w czasopiśmie nie muszą pozostawać w zgodzie z opiniami Redakcji i Wydawcy. Wydawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na łamach kwartalnika.

Informacje dla autorów

Do publikacji w kwartalniku Problemy Higieny i Epidemiologii przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów, natomiast poglądowe są akceptowane przez Radę Redakcyjną. Artykuły do publikacji należy zgłaszać za pośrednictwem Platformy Redakcyjnej PTH, znajdującej się na stronie PTH (www.pth.pl) w zakładce WYDAWNICTWA lub bezpośrednio pod adresem: www.pth.pl/platforma. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o przydzieleniu artykułu do publikacji w wybranym kwartalniku PTH. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

Procedura recenzowania. Redaktor naukowy dokonuje wstępnej oceny publikacji i może ją od razu odrzucić, gdy np. nie spełnia ona podstawowych wymogów pracy naukowej. Wstępnie zaaprobowany przez redaktora naukowego manuskrypt jest wysyłany poprzez platformę redakcyjną do 2 recenzentów, którymi są naukowcy zajmujący się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką badawczą. Z manuskryptu usuwane są informacje umożliwiające identyfikację autorów publikacji - w celu uniknięcia podejrzeń o stronniczość recenzji. Recenzenci, działając niezależnie, oceniają publikację i wysyłają poprzez platformę redakcyjną swoje oceny redaktorowi naukowemu. W przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, redaktor naukowy może powołać kolejnego, trzeciego recenzenta. Redaktor naukowy - na podstawie recenzji - podejmuje decyzję o: a. odrzuceniu publikacji, b. przyjęciu jej do druku lub c. odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku, redaktor naukowy razem z publikacją posyła autorowi (autorom) teksty recenzji - po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów. Autor - po otrzymaniu (poprzez platformę redakcyjną) recenzji z uwagami krytycznymi - ustosunkowuje się do nich i gdy się zgadza z uwagami krytycznymi, to nanosi w tekście publikacji odpowiednie zmiany (uzupełnienia). Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym redaktor naukowy podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. Końcowa wersja artykułu (w formacie PDF) zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej. Publikowane są wyłącznie artykuły po dokonaniu korekty autorskiej. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

Konflikt interesów i ujawnianie informacji. Wszyscy autorzy muszą ujawniać wszelkie relacje finansowe i osobiste z innymi osobami lub organizacjami, które mogą niewłaściwie wpływać (stronniczo) na ich pracę. Przykładami potencjalnych konfliktów interesów są: zatrudnienie, konsultacje, prawo własności, honoraria, płatne opinie ekspertów, zgłoszenia patentowe/rejestracje, dotacje lub inne fundusze. Jeśli nie ma konfliktu interesów, proszę to stwierdzić: "Konflikty interesów: brak".

Prawa człowieka i zwierząt. Jeśli badanie dotyczy udziału zwierząt lub ludzi, autor powinien zapewnić, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Kodeksem Etyki Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (Deklaracja Helsińska).

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: “Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Oficynie Wydawniczej MA”.

Manuskrypt powinien być przygotowany w wersji elektronicznej.

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków. Prace przyjmowane są w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac w języku angielskim należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim powinny zawierać do 250 słów. Streszczenia prac oryginalnych powinny zawierać wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

Ryciny (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z Wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. Illustrator, CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy dodać „i wsp.”). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).
Przykłady:
1. Góral Z. Witaminy w uchu. Probl Hig Epidemiol 1998, 1: 18-24.
2. Smith E, Gray SD, Kowal R, et al. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice 1997, 11(1): 81-87.
3. Kowalski E, Nowak JT, Marski A i wsp. Epidemiologia przestrzenna. Probl Hig Epidemiol 2004, 1(3): 1-8.
Pozycje książkowe powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). Tytuł rozdziału. [w:] Tytuł książki. Nazwiska i inicjały imion redaktora (red). Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.
Przykłady:
1. Zarawska E, Noculak-Palczewska A. Leki naturalne. Astra, Wrocław 1994.
2. Kawiak J, Warchoł J. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy cytofizjologii. Kawiak J, Olszewska M, Warchoł J (red). PWN, Warszawa 1995: 79-91.