ISSN 1895-4316
sobota, 13.07.2024
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 95-103pl

Częstość grania oraz objawy uzależnienia od gier komputerowych a wybrane kompetencje emocjonalne nastolatków


Martyna Bójko, Anna Dzielska, Joanna Mazur, Anna Oblacińska

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Granie w gry komputerowe to bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież. Należy zwracać większą uwagę na potencjalne skutki problemowego grania w gry komputerowe, np. na pogorszenia kompetencji emocjonalnych.
Cel. Przedstawienie aktualnych danych na temat zaangażowania młodzieży w gry komputerowe oraz ocena związku między zaufaniem i empatią a częstością grania w gry komputerowe i objawami grania problemowego.
Materiały i metody. Dane pochodzą z badania pilotażowego przeprowadzonego wśród 539 uczniów gimnazjów w 2017 r. w ramach badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Zastosowano skalę do pomiaru empatii oraz wizualną skalę zaufania, a u młodzieży grającej (n=415) skalę grania problemowego (Internet Gaming Disorder).
Wyniki. Prawie co trzeci nastolatek gra w gry komputerowe 4 razy w tygodniu lub częściej. Pięć lub więcej symptomów uzależnienia od gier wykazywało 12,1% ankietowanych. Wykazano ujemną korelację między problemowym graniem a poziomem empatii i zaufania. W wieloczynnikowym uogólnionym modelu liniowym wiek i problemowe granie okazały się istotnymi predyktorami poziomu zaufania. Płeć jest ważnym czynnikiem wpływającym na tę zależność, a istotny związek utrzymuje się tylko u chłopców.
Wnioski. Problemowe granie w gry komputerowe może być czynnikiem niekorzystnie wpływającym na kształtowanie się niektórych kompetencji emocjonalnych nastolatków, ale również markerem istniejących zaburzeń w relacjach społecznych.

Słowa kluczowe:  młodzież, empatia, gry komputerowe, zaufanie, uzależnienie